Pandora Papers najde českého premiéra Babiše v křížové palbě

Evropská komise dnes (19. července) přijala kladné hodnocení českého plánu obnovy a odolnosti. Jedná se o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila granty v hodnotě 7 miliard EUR v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Toto financování podpoří realizaci kritických investičních a reformních opatření uvedených v českém plánu obnovy a odolnosti. Bude hrát významnou roli při pomoci České republice dostat se z pandemie COVID-19 silnější.

Fond rychlé reakce je jádrem společnosti NextGenerationEU, která poskytne 800 miliard EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem v celé Evropské unii. Český plán je součástí bezprecedentní koordinované reakce Evropské unie na krizi COVID-19, splnění společných evropských výzev přijetím zelené a digitální transformace, posílení ekonomické a sociální odolnosti a soudržnosti jednotného trhu.

Výbor vyhodnotil český plán na základě kritérií stanovených v nařízení RRF. Analýza komise zvažovala zejména to, zda investice a reformy obsažené v plánu České republiky podporují zelené a digitální transformace; Přispět k účinnému řešení výzev uvedených v evropské kapitole; Posílení potenciálu růstu, vytváření pracovních míst a ekonomické a sociální odolnosti.

Reklamy

Zajištění zelené a digitální transformace v České republice

Z hodnocení českého plánu Komisí vyplynulo, že 42% svého celkového přídělu alokuje na opatření podporující klimatické cíle. Plán zahrnuje investice do obnovitelných zdrojů energie, modernizaci distribučních sítí ústředního vytápění, výměnu kotlů na uhlí a zlepšení energetické účinnosti v obytných a veřejných budovách. Plán také zahrnuje opatření na ochranu přírody a hospodaření s vodou a investice do udržitelné mobility.

Z hodnocení českého plánu Komisí vyplynulo, že na opatření na podporu digitální transformace alokuje 22% své celkové alokace. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, a to i v oblasti zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci digitálních podniků a projektů v kulturních a kreativních odvětvích. Plán také obsahuje opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů zlepšování a přetváření programů.

READ  Egypt: Česká republika sdílí stejné obavy Egypta ohledně otázky Renaissance Dam a podporuje jednání - ministr zahraničí

Reklamy

Posílení české ekonomické a sociální odolnosti

Komise se domnívá, že český plán účinně řeší všechny nebo důležitou podskupinu hospodářských a sociálních výzev nastíněných v doporučeních pro jednotlivé země adresovaných České republice Radou v evropském semestru v letech 2019 a 2020.

Plán stanoví opatření k řešení potřeby investovat do energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, udržitelné dopravy a digitální infrastruktury. Cílem mnoha opatření je vyřešit potřebu zlepšit digitální dovednosti, zlepšit kvalitu a začlenění vzdělávání a zvýšit dostupnost zařízení péče o děti. Plán také počítá se zlepšením podnikatelského prostředí, zejména prostřednictvím zintenzivnění opatření elektronické správy, reformních postupů pro udělování stavebních povolení a protikorupčních opatření. Výzvy ve výzkumu a vývoji je třeba zlepšit investicemi zaměřenými na posílení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a finanční a nefinanční podporou pro inovativní společnosti.

Plán představuje komplexní a adekvátně vyváženou reakci na ekonomickou a sociální situaci v České republice, a vhodně tak přispívá ke všem šesti pilířům uvedeným v nařízení RRF.

Podpora průkopnických investic a reformních projektů

Český plán navrhuje projekty ve všech sedmi hlavních evropských regionech. Jedná se o konkrétní investiční projekty, které řeší problémy společné všem členským státům v oblasti zaměstnanosti a růstu potřebného pro duální přechod. Česká republika například navrhla 1,4 miliardy EUR na podporu energeticky účinné renovace budov a 500 milionů EUR na posílení digitálních dovedností prostřednictvím vzdělávání a investic do programů zvyšování kvalifikace a přetváření celé pracovní síly.

Hodnocení výboru zjistilo, že žádné opatření zahrnuté v plánu nezpůsobí žádné významné poškození životního prostředí v souladu s požadavky stanovenými v RRF.

Opatření navržená v plánu obnovy a flexibilita s ohledem na kontrolní systémy jsou adekvátní k prevenci, odhalování a nápravě korupce, podvodů a střetu zájmů v souvislosti s využíváním finančních prostředků. Očekává se také, že tato opatření účinně zamezí dvojímu financování podle uvedeného nařízení a dalších programů ITU. Tyto systémy dohledu jsou jako milníky doplněny dalšími postupy auditu a dohledu obsaženými v návrhu Komise na výkonné rozhodnutí Rady. Tyto milníky musí být splněny, než Češi podají svou první žádost o platbu Komisi.

READ  Vstupenky na Euro 2020 od MP Odds of Going Away Písmena

Předsedkyně Ursula von der Leyen uvedla: „Evropská komise se dnes rozhodla dát zelenou českému plánu obnovy a odolnosti. Tento plán bude hrát důležitou roli při podpoře přechodu k zelenější a digitální budoucnosti v České republice. Opatření jsou sladěny s cílem zlepšit energetickou účinnost a digitalizovat veřejnou správu. Odrazující zneužívání veřejných prostředků je plně v souladu s cíli společnosti NextGenerationEU. Vítám také silné zaměření plánu na posílení odolnosti českého zdravotnictví s cílem připravit se na budoucí výzvy. s vámi každý krok na cestě k zajištění úplné implementace plánu.

Ekonomický komisař Paolo Gentiloni uvedl: „Český plán obnovy a odolnosti poskytne silnou podporu úsilí země postavit se na nohy po hospodářském šoku, který způsobil pandemii. 7 miliard EUR v NextGenerationEU, které budou proudit do České republiky během příštích pěti let podpoří široký program reforem a investic. Budování udržitelnější a konkurenceschopnější ekonomiky Zahrnuje velmi významné investice do obnovy budov, čisté energie a udržitelné mobility, jakož i opatření na posílení digitální infrastruktury a dovedností a digitalizace veřejné služby Podnikatelské prostředí bude těžit z posílené elektronické správy a protikorupčních opatření. Plán bude rovněž podporovat zlepšení zdravotní péče, včetně podpory prevence rakoviny a rehabilitační péče. “

Další kroky

Komise dnes přijala návrh výkonného usnesení Rady o poskytnutí dotací ve výši 7 miliard EUR České republice v rámci Fondu pro znovuusídlování (RRF). Rada nyní bude mít na přijetí návrhu komise zpravidla čtyři týdny.

Schválení plánu Radou umožní pro Českou republiku vyplatit předběžné financování ve výši 910 milionů EUR. To představuje 13% z celkové částky přidělené České republice.

Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident pro ekonomiku, která pracuje pro lidi, uvedl: „Tento plán uvede Českou republiku na cestu obnovy a posílí její hospodářský růst, protože Evropa se připravuje na zelené a digitální transformace. Česká republika hodlá investovat do obnovitelných zdrojů energie a udržitelné dopravy a zároveň zlepšovat energetickou účinnost budov. větší než digitální konektivita v celé zemi, posilování digitálního vzdělávání a dovedností, digitalizace mnoha veřejných služeb. Je vítaným zaměřením na zlepšování podnikatelského prostředí a soudního systému, za nímž stojí protikorupční opatření a posílení e-governmentu-to vše ve vyvážené reakci na ekonomickou a sociální situaci v České republice. Jakmile bude tento plán řádně uveden do praxe, pomůže postavit Čechy na zdravé základy do budoucna. “

READ  Vakcinační program Evropské unie se snaží zrychlit

Komise schválí další platby na základě uspokojivého plnění milníků a cílů stanovených v rozhodnutí výkonné rady, což odráží pokrok při provádění investic a reforem.

více informací

Otázky a odpovědi: Evropská komise schvaluje český plán obnovy a odolnosti

Zařízení pro obnovu a odolnost: Otázky a odpovědi

FPracovní dokument o plánu obnovy a odolnosti v České republice

Návrh rozhodnutí Výkonné rady o schválení Posouzení plánu odolnosti a obnovy ČR

V příloze je návrh výkonného rozhodnutí Rady o schválení posouzení českého plánu obnovy a odolnosti

Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející návrh výkonného rozhodnutí Rady

Zařízení pro obnovu a odolnost

Seznam zařízení pro obnovu a odolnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *