Zásadní změny v odpovědnosti zaměstnavatelů ohledně COVID-19 v České republice od března

Epidemiologická situace v České republice je i nadále vážná a existuje poněkud negativní výhled. V únoru se šíření COVID-19 zrychlilo, a to navzdory veškerému úsilí české vlády o omezení osobního kontaktu mezi občany. Rychlé zhoršení nových variant viru COVID-19 hrálo hlavní roli ve zhoršující se situaci.

V reakci na nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 přijala česká vláda následující výjimečná opatření:

Omezení svobody pohybu

Od půlnoci 1. března 2021 do 23:59 dne 21. března 2021 zavedla česká vláda omezení volného pohybu osob na území České republiky zákazem:

 • Všechny osoby opouštějící území okresu nebo města Prahy, kde mají trvalé bydliště nebo bydliště; A
 • Vstup, pohyb a pobyt na území provincie nebo hlavního města Prahy pro všechny osoby, které nemají trvalé bydliště nebo bydliště na území tohoto regionu nebo hlavního města Prahy.

Současně je povoleno mnoho výjimek z tohoto omezení, jednou z nich je cestování za prací.

Zaměstnanci mohou pokračovat v práci v jiné oblasti, než je jejich trvalé bydliště nebo místo bydliště. Jsou však povinni prokázat důvod použití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele, pracovní smlouvou, pracovní kartou nebo podobnou kartou, pokud obsahuje všechny potřebné informace. Certifikaci lze vydat také na určité období a ministerstvo vnitra zveřejnilo na své webové stránce doporučený (nezávazný) formulář pro tuto certifikaci.

Kromě toho stále platí, že pro pohyb v rámci okresu nebo hlavního města Prahy není nutné žádné potvrzení ani potvrzení.

Vláda nadále podporuje zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům umožňovali pracovat z domova. Například ve správních operacích by mělo mít pracoviště pouze potřebný počet osob, aby byla zajištěna ochrana základního majetku a pracovních míst, jinak musí všichni zaměstnanci pracovat z domova po dobu tří týdnů.

Ochrana dýchacích orgánů

26. února 2021 vydalo ministerstvo zdravotnictví výjimečné opatření umožňující pohyb a pobyt:

 • Ve všech interiérech budov (mimo bydliště nebo bydliště), včetně interiérů pracovišť;
 • Na všech ostatních místech přístupných veřejnosti v městské oblasti obce; A
 • Na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo městskou část obce, kde jsou na stejném místě a současně nejméně dvě osoby menší než dva metry, pokud nejsou členy jedné rodiny;

Pouze s následujícími prostředky na ochranu dýchacích cest (ochrana nosu a úst):

 1. Respirátor nebo podobné zařízení (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností nejméně 94% (například FFP2, CN 95);
 2. Lékařská maska ​​na obličej nebo
 3. Podobné zařízení, které splňuje alespoň všechny podmínky a technické požadavky normy ČSN EN 14683 + AC.

U některých zařízení (jako jsou obchody, servisní zařízení nebo zdravotnická zařízení) je zaveden přísnější režim, kdy je nutné zakrýt ústa a nos výhradně ventilátorem (viz výše) a nelze je nahradit zdravotnický prostředek. Obličejová maska ​​nebo podobné zařízení.

READ  Ruská bulharská fobie po českém vydání: rozkol, který se nikdy nezmenšil

Výše uvedená pravidla se nevztahují například na osoby při výkonu práce na pracovišti nebo při výkonu jiných činností podobných době, ve které tuto činnost vykonávají na místě bez přítomnosti jiné osoby.

Zaměstnavatelé jsou nyní povinni poskytnout zaměstnancům vybavení na ochranu dýchacích cest v dostatečném počtu za směnu. Tato povinnost neplatí, pokud zaměstnanec nebyl při výkonu práce a v souvislosti s pracovním výkonem ve fyzickém kontaktu s jinými lidmi (například při práci na dálku mimo místo výkonu práce zaměstnavatele).

Bezpečnostní přestávky týkající se kontrolních opatření proti epidemii proti COVID-19

Podle stanoviska ministerstva zdravotnictví ze dne 24. února 2021, pokud ministerstvo zdravotnictví nařídí použití prostředků na ochranu dýchacích cest, zaměstnavatel není povinen stanovit bezpečnostní období.

Ministerstvo zdravotnictví odůvodňuje výše uvedený závěr z následujících důvodů. Právo na bezpečnostní přestávky vzniká, jsou-li splněny následující podmínky: (1) Práce je klasifikována jako nebezpečná podle zákona o ochraně veřejného zdraví (tj. Práce třídy 3, 4 nebo 2R); A (2) ochranné zařízení je označeno jako osobní ochranné vybavení. Výjimečné opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje pohyb a pobyt bez prostředků na ochranu dýchacích cest, a nikoli osobních ochranných prostředků, čímž ministerstvo dospělo k závěru, že právo na bezpečnostní přestávky v souvislosti s protiepidemickými opatřeními proti COVID-19 neplatí.

Takový výklad se však jeví jako úzký a v rozporu se smyslem a účelem ustanovení článku 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , Který definuje podmínky ochrany zdraví při práci. Nemělo by se zapomínat, že účelem poskytování bezpečnostních přestávek je vytvoření pracovních podmínek pro zaměstnance, které jim umožní bezpečně vykonávat jejich práci. Poskytnutí možnosti odpočinout si od stresu z používání ochranných dýchacích prostředků je bezpochyby nezbytnou podmínkou pro bezpečnou práci. Tento tlak existuje bez ohledu na předpisy nebo požadavky, které stanoví povinnost nosit ochranné dýchací prostředky. V této souvislosti nelze vyvodit jiný závěr než to, že pokud má zaměstnanec trvale nosit ochranu dýchacích cest, měly by být vždy poskytovány bezpečnostní přestávky.

Ke stejnému závěru dospěl Výzkumný ústav bezpečnosti práce a doporučuje ošetřit ochranné prostředky dýchacích orgánů, jako jsou osobní ochranné prostředky, a s ohledem na jejich použití poskytnout zaměstnancům individuální přestávky na odpočinek při používání ochranných dýchacích prostředků v pracovní době, na jejich výměnu a osobní hygienu .

S ohledem na výše uvedené se doporučuje respektovat doby odpočinku.

READ  Miliardář hledá podíl v Monetě, aby oživil fúzi českých bank, bankovnictví a financí

Test COVID-19

Dobrovolný test

S účinností od 1. března 2021 mají zaměstnavatelé možnost absolvovat autotest (tj. Test bez poskytovatele zdravotní péče) pro své zaměstnance. Zaměstnavatel může získat testy na antigen v rámci standardní distribuční sítě, tj. Ve velkém množství přímo z dávkovače nebo, pokud je to možné, například v lékárně. Musí však jít o testy na antigeny, pro které Ministerstvo zdravotnictví vydalo výjimku v souladu s čl. 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. Je také nutné, aby ke zkouškám byly přiloženy pokyny v českém jazyce. Zaměstnavatel je povinen seznámit všechny zaměstnance, kteří budou testy používat, s informacemi o balíčku a pokyny k používání testů. Fakturu za zakoupené testy je nutné uschovat, protože ji mohou zdravotní pojišťovny později sledovat a přispívat z Fondu prevence.

Zdravotní pojišťovna platí maximálně čtyři zkoušky na zaměstnance měsíčně. Zaměstnavatel však může dobrovolně – a na své vlastní náklady – opakovaně provádět testy na antigen. Zaměstnavatel jednou měsíčně hlásí počet provedených testů zdravotním pojišťovnám u jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou testováni příslušnými formuláři. Pojišťovny zaplatí za každou osobu příspěvek 240 Kč za určitý měsíc. První vypořádání proběhne po konci března 2021.

Jedinci, u nichž je potvrzeno, že mají COVID-19, nebyli testováni, jejich izolační doba uplynula, neobjevily se žádné známky COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR nebo POC antigenu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti dokazuje lékařská zpráva. Test se navíc neprovádí u jedinců, kteří vykazují negativní výsledek profesionálně provedeného testu RT-PCR nebo POC antigenu, který je starý méně než 48 hodin a kteří nejsou asymptomatičtí vůči COVID-19.

Zaměstnavatel je povinen vyhradit na pracovišti vhodný prostor pro testování, například nevyužívanou místnost nebo místnost, na kterou se zaměstnanci nezaměřují. Rovněž jsou povinni poskytnout personálu oprávněnému pomáhat při provádění zkoušek ochranné prostředky (respirátor třídy FFP2 / KN95, ochranné brýle, ochranné rukavice). Test lze provést také doma. V tomto případě zaměstnanec absolvuje test před odchodem z práce.

Informace týkající se výkonu a výsledků testu zaměstnance, včetně čísla pojištění, zaznamenává certifikovaný zaměstnanec do přehledu provedených testů. Pokud zaměstnanec absolvuje test doma, informuje o výsledku zaměstnavatele.

Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje, je-li to možné, nadále využívat síť středisek pro testování antigenů POC, protože screening je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnavatelé mohou nadále provádět tento test přímo ve společnosti, pokud se dohodnou s nezbytným poskytovatelem zdravotní péče.

Povinná zkouška

Kromě výše uvedeného dobrovolného testování pro zaměstnance zavedlo ministerstvo zdravotnictví také potřebu povinného testování pro zaměstnance v případě větších zaměstnavatelů:

READ  Případ Kudila zanechává stopy, ale Češi představují hrozbu pro Euro 2020 - sport

Od 3. března 2021 musí zaměstnavatelé zajistit systém testování svých zaměstnanců;

Od 5. března 2021 musí od svých zaměstnanců vyžadovat provedení testu; A

S účinností od 12. března 2021 by zaměstnancům, kteří nebyli za posledních sedm dní testováni, neměl být povolen přístup na pracoviště.

Od 5. března 2021 musí zaměstnavatelé zajistit systém testování svých zaměstnanců;

Od 8. března 2021 musí od svých zaměstnanců vyžadovat provedení testu; A

Do 15. března 2021 by zaměstnancům, kteří nebyli testováni za posledních sedm dní, neměl být povolen přístup na pracoviště.

 • Pro zaměstnavatele s 250 zaměstnanci a více:
 • Pro organizace s 50 až 249 zaměstnanci:

V obou případech musí být test znovu testován alespoň jednou týdně a testovací povinnost se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují z domova.

Skutečný test zaměstnanců pak mohou zaměstnavatelé nabídnout zaměstnancům následujícími způsoby:

 • Spolupracovat s aktuálním poskytovatelem lékařských služeb souvisejících s prací zaměstnavatele (testování na místě);
 • Smluvní vztah s jiným externím poskytovatelem lékařských služeb (testování na místě);
 • Využití současného stavu systému pro testovací pracoviště (mimo pracoviště);
 • Testování v prostorách jiných poskytovatelů zdravotní péče (testování mimo pracoviště) – například praktických lékařů, ambulantních specialistů, zubních lékařů a dalších poskytovatelů testů;
 • Vlastní test (na místě nebo mimo něj);
 • V takovém případě zaměstnavatel zakoupí samovyšetření a předloží je zaměstnancům.
 • Zkoušku lze provést přímo na místě za stanovených zdravotních a bezpečnostních podmínek nebo ji mohou zaměstnanci provést doma a řádně informovat zaměstnavatele.
 • Přispějí zdravotní pojišťovny (v současné době 60 Kč za test – maximálně čtyři zkoušky na zaměstnance a měsíc) – viz schéma dobrovolného testování.

Firemní catering

S účinností od 2. března 2021 bude provoz stravovacích služeb společnosti pro zaměstnance omezen. Související zařízení nyní mohou fungovat pouze jako prodejny potravin a občerstvení pro zaměstnance, ale zaměstnanci nemohou konzumovat jídlo a občerstvení zakoupené přímo v těchto zařízeních. Cílem je zajistit, aby zaměstnanci nebyli při jídle uspokojeni. Brzy byl tento postup opraven ke dni 3. března 2021 a opět bylo možné přijímat jídlo v příslušných zařízeních, i když s přiměřenými hygienickými omezeními. Za jedním stolem může sedět pouze jedna osoba a v případě dlouhého stolu musí být mezi lidmi vzdálenost alespoň 2 metry nebo mechanické zábrany, které brání šíření kapiček.

Shrnutí a doporučení

Tyto změny představují relativně zásadní změny v povinnostech zaměstnavatele ohledně pandemie COVID-19 v České republice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *